Imigracja do Polski

Imigracja do Polski

Aktualności

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Urząd ds. Cudzoziemców na początku 2016r. liczba osób posiadających ważne dokumenty potwierdzające prawo pobytu na terytorium RP wyniosła 211 869. Dominują obywatele Ukrainy posiadający ponad 65 tys. kart pobytu, tym samym stanowią 31% populacji cudzoziemców w Polsce.

Imigracja do Polski

Na kolejnych miejscach znajdują się obywatele Niemiec (22 tys.), Białorusi (11 tys.), Rosji (10 tys.), Wietnamu (9, 1 tys.), Włoch (6, 4 tys.), Chin (5, 7 tys.), Francji (5, 3 tys), Wielkiej Brytanii (5 tys.), Bułgarii (4, 9 tys.), Hiszpanii (4, 5 tys.), Armenii (3, 8 tys.). UDSC informuje, że 37% kart pobytu pozwala na pobyt czasowy, 30% to zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu, a 23% stanowią zezwolenia na pobyt stały. Status uchodźcy posiada w Polsce 1 359 tys. osób. Zezwolenie na pobyt stały posiadają przede wszystkim Ukraińcy, Wietnamczycy, Chińczycy, Rosjanie i Białorusini. Wśród uchodźców są głównie Rosjanie, Syryjczycy, Białorusini, osoby nieposiadające obywatelstwa oraz Afgańczycy.

Pod względem liczby cudzoziemców zdecydowanie dominuje województwo mazowieckie, dalej plasują się takie województwa jak małopolskie, dolnośląskie, śląskie, lubelskie czy wielkopolskie. We wszystkich województwach poza podlaskim dominującą grupę stanowią Ukraińcy.

W przypadku Ukraińców zamieszkujących Polskę, 47% stanowią kobiety. 63% zezwoleń na pobyt czasowy w roku 2015 wydano w związku z pracą, a 19% studentom. W roku 2015 złożono dwa razy więcej wniosków na pobyt czasowy niż w roku poprzednim oraz prawie dwa razy więcej wniosków na pobyt stały (dane Urzędu ds. Cudzoziemców).

UDSC podaje, że zwiększony napływ cudzoziemców do Polski jest obserwowany od 2008r., a aż 7 razy więcej wniosków dotyczy pobytu czasowego niż pobytu stałego. Połowa wniosków o pobyt czasowy uzasadniana jest chęcią podjęcia pracy w naszym kraju. W roku 2014 i 2015 zwiększony napływ wniosków o pobyt czasowy spowodowany był przede wszystkim sytuacją na Ukrainie oraz uproszczeniem procedur dotyczących cudzoziemców.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej publikuje statystyki dotyczące zezwoleń na pracę wydawanych cudzoziemcom. Zgodnie z danymi za 2015 rok, najwięcej zezwoleń na pracę uzyskali obywatele Ukrainy (57 tys. zezwoleń). Wśród cudzoziemców uprawnionych do podjęcia pracy na terenie Polski poza Ukraińcami należy wymienić również Białorusinów (22 tys.), Mołdawian, Uzbeków, Hindusów, Chińczyków, Wietnamczyków, Rosjan. W roku 2014 ogółem wydano ponad 44 tys. pozwoleń na pracę w Polsce.

Biorąc pod uwagę grupy zawodowe najwięcej zezwoleń na pracę uzyskują robotnicy wykwalifikowani, dalej są pracownicy przy pracach prostych, kadra kierownicza i eksperci. Dla takich grup zawodowych jak informatycy, zawody medyczne, zawody nauczycielskie, zawody artystyczne wydawanych jest po kilkaset zezwoleń. Z danych dostarczonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2013r.) wśród robotników wykwalifikowanych najwięcej jest Ukraińców, Białorusini dominują natomiast w przypadku informatyków. Kadry kierownicze i eksperci to niemal po równo Ukraińcy i Chińczycy, a w zawodach medycznych najwięcej pracuje Tajów i Ukraińców.

Pracę sezonową w 2013 r. wykonywali przede wszystkim obywatele Ukrainy (217 tys.) a także Mołdawii i Białorusi. Obywatele tych państw wraz z Gruzinami i Rosjanami nie potrzebują zezwolenia na pracę sezonową.

Spośród cudzoziemców, studia w Polsce wybierają najczęściej osoby pochodzące z Ukrainy i Białorusi. Mniej przybywa studentów z Norwegii, Hiszpanii i Szwecji.

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments