Karta Polaka - do czego uprawnia i jak ją zdobyć?

Karta Polaka – do czego uprawnia i jak ją zdobyć?

Pordnik Prasówki

Karta Polaka jest istotnym dokumentem dla cudzoziemców, którzy mają polskie pochodzenie i wiążą swoją przyszłość z Polską. Sama Karta Polaka jest dokumentem, który potwierdza przynależność obcokrajowca do narodu polskiego. Wiąże się z licznymi uprawnieniami i ułatwieniami, a celem jest tu pomoc Polakom, którzy na skutek zmiennych losów Polski utracili obywatelstwo polskie. Należy jednak pamiętać, że choć Karta Polaka nie jest równoznaczna z przyznaniem obcokrajowcowi polskiego obywatelstwa, ani nie nadaje mu prawa do stałego pobytu lub przekraczania polskich granic bez wizy, znacznie ułatwia dostęp do rynku pracy, uzyskanie pobytu stałego, a nawet polskiego obywatelstwa.

Kto może otrzymać kartę Polaka?

Kartę Polaka mogą otrzymać cudzoziemcy spełniający kryteria takie jak:

 • wykazanie związku z polskością przez znajomość języka polskiego oraz obchodzenie polskich tradycji i zwyczajów,
 • wykazanie posiadania narodowości polskiej lub obywatelstwa polskiego, albo polskiego pochodzenia rozumianego jako posiadanie przez chociaż jedno z rodziców bądź dziadków lub dwoje pradziadków narodowości polskiej lub polskiego obywatelstwa,
 • złożenie deklaracji przynależności do Narodu Polskiego w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej, wojewody lub wyznaczonego przez niego pracownika,
 • złożenie oświadczenia, że zarówno wnioskodawca, jak i jego wstępni nie byli repatriowani lub nie repatriowali się z Polski na mocy umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944-1957.

Zgodnie z wymogami ustawowymi dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być dokumenty, wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Wśród dokumentów oraz dowodów, które poświadczają polską narodowość wnioskodawcy bądź jego wstępnych mogą znaleźć się:

 • polski dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport),
 • akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością;
 • decyzja o pochodzeniu polskim, która została wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji,
 • dokumenty, które potwierdzają odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych z adnotacją o polskim pochodzeniu,
 • dokumenty, które potwierdzają deportację lub uwięzienie zawierające wpis o polskim pochodzeniu,
 • zagraniczny dowód tożsamości, w którym zamieszczono informację o polskiej narodowości posiadacza,
 • dokument o rehabilitacji osoby deportowanej, który zawiera informację o polskim pochodzeniu osoby,
 • zaświadczenie od organizacji polonijnej, które potwierdza aktywne angażowanie się w działalność na rzecz polskiej mniejszości narodowej lub języka i kultury polskiej,
 • inne dokumenty potwierdzające związek z polskością w tym m.in. inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej (np. legitymacje szkolne, pracownicze, świadectwa pracy) lub dokumenty potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.

Do czego uprawnia Karta Polaka?

Karta Polaka wiąże się z licznymi uprawnieniami dla cudzoziemca, takimi jak:

 • nieodpłatne otrzymanie wizy krajowej, która pozwala na wielokrotne przekraczanie granicy polskiej,
 • podejmowanie bezpłatnie studiów,
 • bezpłatne złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały,
 • podejmowanie legalnej pracy na terytorium RP bez konieczności posiadania zezwolenia,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce na takich samych zasadach, co obywatele Polski,
 • ulga w wysokości 37% na przejazdy koleją w Polsce,
 • korzystanie w stanach nagłych ze świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach takich samych jak Polacy,

i inne.

Jak zdobyć Kartę Polaka?

Żeby zdobyć Kartę Polaka należy przygotować wniosek wypełniony zgodnie z dołączonymi do niego objaśnieniami, jedną fotografię (wyraźną, wykonaną maksymalnie 6 miesięcy wcześniej) oraz skompletować i skopiować dokumenty, które stanowią poświadczenie przynależności cudzoziemca do Narodu Polskiego oraz jego znajomość języka polskiego. Jeśli obcokrajowiec nie posiada dokumentów poświadczających znajomość języka, jest to oceniane przez konsula lub wojewodę podczas rozmowy.

Podczas przygotowywania dokumentów oraz wniosków, żeby uzyskać Kartę Polaka, może pojawić się wiele wątpliwości i niejasności. Warto wtedy skontaktować się ze specjalistami, którzy na co dzień mierzą się z tymi kwestiami. W Krakowie może to być np. adwokat Kraków – Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci. To miejsce, w którym świadczy się profesjonalną pomoc w zakresie pomocy w uzyskaniu Karty Polaka oraz zezwolenia na pobyt stały.

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments