PIT 2019

Rozliczenie PIT 2019 online

Poradnik Klienta Pordnik Prasówki

W dniu 30 kwietnia 2020 r. upływa termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) za 2019 r. oraz rozliczenia się z urzędem z skarbowym, w przypadku gdy z ww. zeznania wynika kwota podatku do zapłaty. Podatki to obszar, w którym terminów należy dotrzymywać, ponieważ wszelkie naruszenia mogą wiązać się z określonymi dolegliwościami, w tym między innymi w sytuacji powstania zaległości podatkowej – z obowiązkiem zapłaty odsetek za zwłokę.

Rozliczenie PIT 2019 online

 

PIT-37 to najbardziej popularne (i znane niemal wszystkim) zeznanie roczne, do złożenia którego zobowiązane są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Wykazuje się w nim dochody uzyskiwane na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym przede wszystkim ze stosunku pracy. Pod hasłem „PIT 2019” kryje się więc najbardziej popularna forma rozliczenia, z którą co do zasady mają do czynienia wszystkie osoby uzyskujące przychody w tym najbardziej podstawowym wymiarze.

W zeznaniu PIT-37 za 2019 r. należy więc wykazać osiągnięty w danym roku przychód. Przychód pomniejszany jest o koszty uzyskania przychodu, dając tym samym kwotę dochodu (terminy te mimo, że podobne mają różne znaczenie). W zakresie kosztów uzyskania przychodów obowiązują określone ustawowo limity, a ich wysokość zależna jest od ilości źródeł uzyskiwania przychodów oraz miejsca położenia zakładu pracy w stosunku do miejsca zamieszkania osoby ten przychód uzyskującej (warto zwracać uwagę, że koszty uzyskania przychodu są wyższe w sytuacji, gdy miejsce położenia zakładu pracy położone jest poza miejscowością zamieszkania). Dochód stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Niemniej należy go również pomniejszyć o potrącone w danym roku składki na ubezpieczenia społeczne. Wszelkie niezbędne dane w tym podstawowym zakresie powinny zostać wykazane w otrzymanej od pracodawcy informacji PIT-11 (informacji o przychodach z innych źródeł oraz od dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy).

Wymienione powyżej odliczenia występują w tak zwanym standardzie i są pewnego rodzaju stałą powtarzającą się z roku na roku. Istnieją natomiast również odliczenia, które już nie są tak oczywiste, ponieważ z roku na rok ulegają pewnym zmianom, ograniczeniom, czy modyfikacjom – w zależności od woli ustawodawcy. Wiedza w tej materii wymaga więc każdorazowo aktualizowania. Do tego rodzaju odliczeń należą:

darowizny na cele: organizacji pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi (pod określonym ustawowo warunkami), czy kształcenia zawodowego (również pod określonymi warunkami),
wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne,
wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet,
wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).
Formalnie, zastosowanie ma również (wykazywana w załączniku PIT/D) ulga odsetkowa.

Podkreślenia wymaga, że wszystkie wymienione wyżej odliczenia od dochodu mają swoje ograniczenia i każdorazowo wymagają szczegółowej weryfikacji pod kątem spełnienia warunków do faktycznej możliwości ich zastosowania.

Dochód, po zastosowaniu odliczeń, do których zastosowania podatnik nabył prawo, stanowi podstawę opodatkowania.

Oprócz natomiast dopuszczanych ustawą odliczeń od dochodu, ustawodawca przewidział również odliczenia od podatku, do których należy między innymi najbardziej popularna ostatnio ulga z tytułu wychowywania dzieci. Poza tym, formalnie odliczenie od podatku stanowią również (zdecydowanie rzadziej występujące):

ulga za wyszkolenie uczniów lub z tytułu zatrudnienia pracowników w celu przygotowania zawodowego, przyznawana na podstawie decyzji organu podatkowego oraz
składki na ubezpieczenia społeczne opłacone przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną.
Trzeba jednak pamiętać (jak w każdym obszarze związanym z podatkami), iż możliwość zastosowania każdej ulgi lub odliczenia należy weryfikować pod kątem spełnienia wymaganych przepisami warunków.

Należy również wspomnieć o przysługującym prawie odliczenia od podatku z tytułu poniesienia wydatków mieszkaniowych – z uwzględnieniem ustawowych ograniczeń.

Obecnie kwestia rozliczenia dochodów przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej jest z roku na rok upraszczana. Popularne stały się opcje PIT online czy e-pity – dostępne m.in. na stronie internetowej pit 2019. Złożenie zeznania PIT-37 od kilku lat jest możliwe za pomocą systemu e-deklaracje i aktualnie ta forma jest zdecydowanie bardziej preferowana przez urzędy skarbowe od papierowej. Niemniej mimo, iż aktualnie możliwe jest złożenie zeznania za pośrednictwem wprowadzonego przez Ministerstwo Finansów systemu „Twój e-PIT” (w którym dokumenty są już przygotowane i wypełnione), to zdecydowanie zaleca się uprzednią weryfikację zawartych w nich danych.

0 0 vote
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
34 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]

trackback

[…] zobacz również Rozliczenie PIT 2019 online […]